Over Schiphol en de luchtvaart

Veiligheid

Veiligheid

Dit artikel verscheen eerder op Luchtvaartbeleid.nl

Het Directoraat-Generaal Luchtvaart maakt beleid op het gebied van Milieu, Veiligheid, Capaciteit en Marktordening. Vier belangrijke thema’s in de luchtvaart die niet altijd samen gaan. Wat goed is voor het milieu is niet altijd goed voor de veiligheid. Sommige aanvliegroutes bijvoorbeeld zorgen voor minder geluidsoverlast. Maar deze routes kunnen bij bepaalde windrichting en -sterkte minder veilig zijn. Als Schiphol verder mag groeien is dat goed voor Schiphol en voor de economie. Maar het kan ook slechter uitpakken voor het milieu.

Het is aan het DG Luchtvaart om de minister te helpen afwegingen te maken en prioriteiten te stellen, waardoor een goede balans ontstaat tussen deze vier thema’s. DGL zorgt voor een helder veiligheids- en milieukader, waarbinnen mogelijkheden worden geboden voor optimalisatie van capaciteit en benutting daarvan (zowel op de grond als in de lucht). Het DG Luchtvaart streeft daarbij naar een zodanige marktordening dat consumenten en leveranciers van luchtvaart tot een optimale balans kunnen komen van vraag en aanbod.

Vliegen geldt als een relatief veilige manier van vervoer. Om de veiligheid van de civiele luchtvaart in binnen- en buitenland op een maatschappelijk acceptabel niveau te houden, wordt beleid gemaakt dat rekening houdt met internationale regelgeving, de technologische staat en ontwikkeling in de luchtvaart en de veiligheidsbeleving van mensen.

Veiligheid kan niet op één plek geregeld worden. Er is een keten van activiteiten die de veiligheid van vliegen bepalen, zoals het bouwen van vliegtuigen, het trainen van personeel, maatregelen op de grond, etc. Het veiligheidsbeleid moet dus gaan over de hele keten.

De volgende projecten dragen bij aan de doelen die het DGL heeft gesteld op het gebied van veiligheid.

Nota Veiligheidsbeleid 2
In de tweede Nota Veiligheidsbeleid wordt een integraal beleidskader opgesteld en worden de verscheidene beleidsketens geschetst. Het is de bedoeling dat in de nota en breed gedragen en publiek getoetst beleidskader voor alle aspecten rond de luchtvaartveiligheid worden geformuleerd.

Causaal model
Het causaal model wordt een instrument waarmee partijen in de luchtvaartsector in staat worden gesteld oorzaak-gevolg relaties van onveilige situaties op te sporen, te analyseren en daarvoor potentiële maatregelen te inventariseren. Causale modellering bestrijkt zowel de interne als de externe veiligheid, alsook de rampenbestrijding. Het raakt ook de verantwoordelijkheden van meerdere overheid- en sectorpartijen.

Gevolgen 11 september
Op 11 september zijn met behulp van gekaapte vliegtuigen terroristische aanslagen op de VS gepleegd. De gevolgen hiervan op het gebied van veiligheid en economie zijn enorm. Het DG Luchtvaart behandelt een deel van deze gevolgen op nationaal en internationaal niveau.

EASA
Het kabinet draagt Hoofddorp voor als vestigingsplaats van het Europees Agentschap voor Luchtvaartveiligheid. Dit agentschap verstrekt straks de vergunningen voor alle nieuwe types vliegtuigen in de Europese Unie en voert daartoe keuringen en inspecties uit. Er komen circa honderdvijftig mensen te werken.

Beleidsnota alcoholgebruik
Een beleid ontwikkelen gericht op het vroegtijdig onderkennen en voorkomen van problematisch gebruik van alcohol, drugs en medicijnen door in de luchtvaart werkzaam personeel.

Security
Onder security vallen alle beveiligingsmaatregelel die genomen kunnen worden om bijvoorbeeld kapingen, aanslagen tegen vliegtuigen, bomaanslagen op vliegvelden etc. te voorkomen. Het DG Luchtvaart zorgt samen met het IVW voor de inbreng van Verkeer en Waterstaat voor de maatregelen die de ministers van Justitie en Verkeer en Waterstaat overeenkomen.

Veiligheidsonderzoek ICAO
In oktober/november 2000 is in het Koninkrijk der Nederlanden in het kader van het ‘Universal Safety Oversight and Audit Program’  een audit door ICAO (International Civil Aviation Organisation, een uitvoerende lichaam van de Verenigde Naties) uitgevoerd.

De informatie in dit artikel is mogelijk verouderd.