Welkom

Nederland telt vijf luchthavens die voor de burgerluchtvaart geschikt zijn, namelijk Luchthaven Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Groningen Airport Eelde, Eindhoven Airport en Maastricht Aachen Airport. Van deze is Schilhol, met ca. 50 miljoen passagiers per jaar, verreweg de grootste. Ter vergelijk: de een-na-grootste Eindhoven Airport vervoert slechts 2,6 miljoen passagiers.

De populariteit van Schiphol wordt nog eens bevestigd door onderzoek van de internationale organisatie Skytrax, dat Schiphol als beste luchthaven van Europa benoemde.

De toekomst van Schiphol is echter ook afhankelijk van de politiek. Het vorige kabinet gaf in de luchtvaartnota nog aan dat Schiphol moest groeien. Na een kleine afname werden in 2011 weer een recordaantal passagiers vervoerd, met name door de verder toegenomen vraag naar goedkope vliegtickets. Het is maar de vraag of een nieuw kabinet toestaat dat het aantal vluchten van Schiphol ook na 2012 constant groeit.

Schiphol

Nederland heeft een vooraanstaande positie in de luchtvaart, aanzienlijk groter dan op grond van haar inwoneraantal verwacht zou mogen worden. Deze positie resulteert onder andere in een grote internationale luchthaven in de Randstad, die werk biedt aan zo’n 120.000 mensen. In het beleid van de Rijksoverheid voor ruimtelijke ordening, milieu, economie en verkeer en vervoer neemt de mainport Schiphol daarom ook een voorname positie in. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat levert via DGL een belangrijke bijdrage aan het nationale Schipholbeleid. Er wordt binnen DGL langs twee sporen gewerkt aan het onderwerp Schiphol:

Een lift naar Schiphol nodig? Er zijn verschillende bedrijven die een schipholtaxi als service aanbieden.

Parkeren op Schiphol. Vind de juiste parking op Schiphol parkerenvergelijken. Voor zowel kort als lang parkeren.

project Schiphol MEIS

Sinds 20 februari 2003 is er sprake van een nieuw wettelijk kader voor het gebruik van Schiphol: de Schipholwet en de daarbij behorende luchthavenbesluiten. Kern van de nieuwe wet is dat Schiphol naar eigen inzicht mag groeien en ontwikkelen mits dit gebeurt binnen duidelijke en harde grenzen voor veiligheid, geluid en luchtkwaliteit. De Schipholwet moet zich nog in de praktijk bewijzen. Bij sector, omwonenden en politiek leeft de vraag of het nieuwe beleid effectief is. Dit was aanleiding voor de start van het project Schiphol MEIS (Monitoring, Evaluatie en Implementatie Schipholwetgeving). De belangrijkste projectdoelen zijn:

  • Onder de aandacht brengen van het wettelijk aanvaard beleid bij burgers, bedrijven, belangengroepen en medeoverheden met als doel duidelijkheid te geven welke regels gelden, welke afspraken er zijn en waarop men van overheidszijde en sectorzijde op kan en mag rekenen;
  • Evaluatie van het Schipholbeleid: toetsing of met het nieuwe beleid de beoogde bescherming van de omgeving tegen de milieueffecten van het vliegverkeer wordt geboden, of het nieuwe beleid effectief is en of wellicht verbeteringen mogelijk zijn. Deze toetsing en de voorstellen kunnen aanleiding zijn voor aanpassing van het beleid.
  • Vergroten van draagvlak en (terug)winnen van vertrouwen in het Schipholbeleid bij alle actoren in de omgeving van Schiphol.

Voor meer informatie over het project MEIS, zie de projectpagina.

project Mainport Schiphol

De luchtvaartsector is aan zulke snelle veranderingen onderhevig, dat er naast regulering van het huidige gebruik van Schiphol ook een goed onderbouwde langetermijnvisie nodig is om vroegtijdig te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Die visie wordt ontwikkeld in het project Mainport. Het doel is om in 2005 een samenhangende strategie te presenteren, waarmee de internationale concurrentiepositie van de mainport Schiphol in relatie tot de omliggende Randstad kan worden versterkt. Het project brengt in kaart wat de impact is van ontwikkelingen op het gebied van luchtvaart, luchtruim, luchthaven, bereikbaarheid en ruimtelijke economie op de mainport en haar omgeving. De belangrijkste projectdoelen zijn:

  • Onderbouwing van de basiskwaliteit die het netwerk vanaf Schiphol tenminste zou moeten bieden, analyse (aan de hand van de ontwikkeling van de vraag naar luchtvervoer en het aanbod aan capaciteit) welke knelpunten bestaan, en met welke maatregelen deze knelpunten zijn weg te nemen.
  • Verkrijgen van draagvlak bij de belangrijkste stakeholders voor deze basiskwaliteit en voor de te nemen maatregelen;
  • Borging van de te nemen maatregelen door deze te (doen) verankeren in besluiten. Het gaat zowel om maatregelen die op korte termijn als op langere termijn effect sorteren.
Disclaimer: Deze website geeft informatie over het luchtvaartbeleid van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Deze website is op geen enkele wijze verbonden aan het Ministerie. De informatie op deze website is informatief van aard. Mogelijk is de informatie niet up-to-date of in lijn met het beleid anno nu.

Categories

  • Geen categorieën

Archives